Kagiri Ushumgal (fordítási részlet)

Kezdetben a sötétség uralkodott és a Káosz volt minden.
Tiamat, a Káosz anyja, Absuval, a mélységek atyjával együtt uralkodott az örök sötétség és a tökéletes csend fölött.
Tiamat és Absu együtt formálták az ősi Káosz-óceánt. Absu édes vize keveredett Tiamat sós vizével, mikor ők együtt álmodták sötét álmaikat. De a kettő ősi álma alatt a sötétségből a Káosszal összeegyeztethetetlen tisztátalan energiák kezdtek formálódni a sötétségben.
A Káosz Anyjának és a Mélységek Apjának sötét mélyálmokból való felébredése nélkül a tisztátalan energiák egyre csak nőttek és aljas lázadó istenségek kezdtek feltűnnni. A káoszellenes erők formát öltöttek és értéktelen fattyú-istenek manifesztálták a hamis fényt.
Ezek között az új istenségek között az Enki nevezetű volt a legerősebb.
Enki vált a fattyú és értéktelen istenségek uralkodójává és királyává.
És a tökéletes csend és éj nem volt többé tökéletes, mert tönkretették a fattyak.
Gyűlöletteli szemeikkel látták, milyen ocsmány fattyak formálódtak meg.
Absu, a Mélységek apja felébredt mély álmából és haragra gerjedt. Tiamat a Káosz Anyja is felébredt és megtelt utálattal.
Undorodva néztek végig az új isteneken. Ez lehangolta Tiamatot és Absu megtelt bosszúvággyal.
Egura a Mélység fekete vize el tudta hallgattatni a nyomorúlt új istenek vidám nevetését. A mélységek köde el tudta rejteni az új istenek jelenlétét.
A viselkedésük iszonyatossá vált a Mélységek apjának, és Absu tombolt, gyűlölettel telt meg.
Haragjában a Káosz-sárkány Tiamathoz fordult és mondta:
“A fattyú istenek tettei visszataszítóak nekem,mivel már nem látok semmi nyugalmat sem alvást a sötétségben. Megsemmisítem és tönkre fogom tenni a tetteiket, hogy a Káosz tisztaságát visszahelyezhessük, hogy még egyszer tudjunk álmodni a legsötétebb álmainkat.”
Amikor Tiamat meghallotta ezeket a szavakat megtelt örömmel és így kiáltott férjének:
“Semmisítsd meg őket, akik az álmaimból teremtettek, mivel a tetteik ellenszenvesek nekem. Irtsd ki ezeket a lázadó isteneket, hitvesem, és megint álmodni fogsz az én ölelésemben hatalmas sötét álmokat.”
Amikor Absu hallotta ezt, az arca fellángolt abból a gonoszságból, amire a fattyú istenekre, a saját undorító ivadékaira gondolt. Amikor az új istenek látták apjuk körül a gyűlölet fényudvarát, megteltek rettegéssel. A fattyak Enkihez, királyukhoz menekültek és elmondták neki:
“A Mélység készen áll a háborúra és a mindenható Káosz-sárkány előadja a bosszúja átkát.”
Enki hallotta ezt és megtelt félelemmel, de ő volt a leggyávább közülük, ezt mondta szolgáinak:
“Mérgezzük meg a Mélységek vizeit és ha a Mélységek ereje a sötétségben fekszik, akkor vigyük fényünket a sötétségbe, amely megvakíthatja apánkat, Absut, egyesítsük erőinket, és így pusztítsuk el őt. Absu büszke és nem száőmít gyávaságra. Engedd meg nekünk, hogy lesből támadhassuk meg őt, és mágiánkkal lesüllyesszük a halál vizébe, így ő őrökké a halál álmait álmodhatja.”
Absu, a Mélységek Atyja felébredt álmából és felkészítette magát a csatára, de a gyáva istenek hamis fényükkel megvakították őt és megmérgezték a vizét. Megtámadták és halál-álomba küldték. A felháborító fattyú isteneket örömmel töltötte el, és tiszta eksztázisban közösültek azért hogy új életet hozzanak létre. Így a fény istenei megünnepelték csalóka győzelmüket, és a gyáva Enki, a fattyak királya így szólt hozzájuk:
“Építsünk egy templomot, és megszentségtelenítve halott apánk nevét, nevezzük el Absunak. Hozzunk létre töb életet ebben a templomban, a Káoszt ellesúlyozandó.”
Mikor a többi isten hallotta ezt, utálatos örömmel töltötte el őket. Azon a földön, ahol gyáva módon legyőzték Absut, építettek egy templomot. Hogy meggyalázzák a Káoszt, elnevezték Absunak.
Az Absuról elnevezett templomban Enki a szennyes kurvájával, Damkinával közösült. Absu templomában fogant meg a fiuk, Marduk. A szajha Damkina méhéből született meg Marduk,  és a fény istenei elárasztották őt ajándékaikkal. Az összes fattyú isten odaadta az erejét neki. Marduk a legerőteljesebbé vált közöttük, éppolyan gyáva, mint csaló apja, Enki.
A hatalmas Tiamat, a Káosz Anyja, Tiamat anya, a Káosz sárkány felébredve álmából gyűlölettel és haraggal telt meg, és kísértő üvöltése széthangzott a mélységen és sötéten át. Tiamat sikításait hallották Nar Mattaruban, és a sikításai olyanok voltak, mint egy vihar miközben megkorbácsoltak minden lelket őt kivéve, aki Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar Shegben maradt.
Kint, Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar-Sheglegsötétebb barlangkaiból a bosszú szelleme megközelítette Tiamatot és szól t hozzá:
“A hitvesedet megölték a gyáva fattyú istenek, Absut megölték az utálatos fattyú istenek. Csaló útjaikáltal  megölték az apánkat, és a mocskuk megszentségtelenítette a Káosz sötétségét. Toroljuk meg a szeretett apánkat, ó, Káosz Anyja, bosszuljuk meg a halálát, ó hatalmas Sárkány!”
Amikor Tiamat hallotta ezt a beszédet, ez elégedett lett, és kiáltott a sötétségben:
“A bosszú ideje közel van! Az utálat szelei tombolni fognak és a rombolás tüze el fog égetni minden életet! A bosszú szelleme a bánat álmából ébresztett fel engem és most meg fogjuk torolni Absu halálát!”
A varázslatával Tiamat előhozta az élő sötétséget. A gonoszság démonai és a Káosz istenei megidéztettek és mindannyian összegyűltek a Sárkány trónja alatt. Haragban félbeszakítás nélkül esküdtek össze miközben várták a csatát. Dühben és haragban tartottak egy tanácsot hogy tervezzék meg a közelgő háborút. Tiamat, aki haraggal telt, mágiájával előadta az ősi konjurációt, és varázslatával előhozta Huburt, a főpapnőjét. Hubur, démonok teremtője. Hubur Tiamat haraggal teli árnyéka.
Tiamat beszélt Huburhoz:
“Hozd létre a bosszú légióit, a zavar démonait, teremtsd meg a rombolás isteneit, értem, Tiamatért, a Káosz istenei közül a legősibbért és legerősebbért, követeld az új istenek vérét áldozatként! Hozz létre a Káosz-harcosokból több sereget, akik meg fogják torolni Absu halálát. Teremtsd meg a Káosz bosszúállóit, hűséges Huburom és torold meg a Sárkány gyötrelmét.”
Hubur meghajolt a Sárkány trónja előtt és fekete mágiájával sárkány szörnyeket hozott létre éles és irgalmatlan agyarakkal. Vér helyett oldódó méreggel töltötte meg a vénáikat. A harag óriási sárkányait hatalommal és félelemmel ruházta fel. Megengedte nekik, hogy viseljék a terror auráját és istenné tette őket, hogy azokat, akiknek szándékukban állt ártani nekik, megsemmisítsék. Hubur sorba állította a Hydrát, a tomboló sárkányt, és Lahamut, a nagy oroszlánt, a dühöngő vadászkutyát és a skorpióembert. Nagyszerű vihardémonok, a halember és a sárkányok mindannyian hordozták a könyörtelen fegyvereket a csata félelme nélkül. Tizenegy haraggal teli Káosz-isten, akinek a fajtájával előállt. És mikor mindent előkészítettek, Hubur letérdelt, a Nagy Sárkány, Tiamat előtt.
Tiamat, a megszemélyesített Őskáosz gyűlöletteli hanggal kiáltott Huburnak:
“Hubur, saját árnyékom és hűséges papnőm, elégedett vagyok azzal, amit teremtettél, de ki fogja teljes győzelemre vezetni a Tizenegyet és ki hozza el áldozatként a fattyú istenek szétszakított lelkeit?”
Amikor Hubur hallotta a Káosz Sárkány kérdését, fekete mágiájával előhozta a hitvesét. Előhívta a Káosz hatalmas hercegét, a háború urát, Kingut. Tiamat trónja előtt magasztalta Kingut. És Tiamat nevében Hubur Kingut választotta a sereg vezetésére.
Reklámok

Nagy ateista könyv (részletek)

Viola Zoltán
Nagy Ateista Könyv

Verzió: 4.4.1

2011

A mű elektronikus változatára a Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.hu

 

“fundi: Olyan ember, aki küldetésének érzi, hogy a vallás zagyvaságait, dogmáit, hittételeit terjessze a világban, és aki emiatt nyíltan bevallva vagy burkoltan ellenségének tartja az ateistákat (kivéve azokat, akiket sikerül behálóznia, meggyőznie).

“Lélek: Az éntudat az, amit a misztikusok léleknek neveznek.”

“Vallás: Akkor mondunk egy tudományos tényekkel alá nem támasztott hitet vallásnak, ha több ember is osztja. Minél többen, annál inkább illik a hitre a vallás név.”

“Egyház: Jogi/intézményi kereteket felvett vallás.”

“Igazság: Muszáj ezt is definiálnunk, mert találkoztam ilyen fundi-érvvel is:
Az ateisták egyszerűen nem tudják mi az igazság, ezért hazudoznak arról, hogy nincs isten!

A fenti “érv” egyszerűen zagyvaság, ami kiderül világosan, ha szemügyre vesszük az “igazság” szó definícióját! Íme:
A legtöbb embernek fogalma sincs arról, mi az “igazság” és a “hazugság” szó jelentése. Ez világosan kiderül abból, hogy azt hiszik: az igazság ellentéte a hazugság és fordítva! Holott ez nagy tévedés. Az “igazság” ellentéte nem a “hazugság”, hanem a “valótlanság”! Továbbá eszerint a “hazugság” ellentéte nem az “igazság”, hanem az “őszinteség”! Akkor hazudunk eszerint, amikor szándékosan mást mondunk, mint amit igaznak hiszünk. Ha tehát egy üldöző arról kérdez minket, hogy az üldözöttje jobbra vagy balra menekült-e, és mi azt hisszük, hogy jobbra menekült, s emiatt azt mondjuk, hogy balra ment (ugyanis meg akarjuk védeni szándékos valótlanság-mondásunkkal az üldözöttet), nos ez esetben akkor is hazudtunk, ha később kiderül, hogy rosszul tudtuk a fickó menekülési útvonalát, mert az valóban balra menekült! A hazugság tehát szándékos vagy szándékolt valótlanság.”

“Hit: Meggyőződés bizonyítatlan, sőt sok esetben eleve bizonyíthatatlan dolgok léte, illetve események megtörténte felől.”

“Hivő: Olyan egyén, aki érzelmi okok miatt nem hajlandó tudomásul venni bizonyos tényeket.”

 

Egy Sötét Láng kereső Naplója (részlet)

“Bevezető

Minden Sátánistának kell egy saját könyv, amely a személyes bensőjéből fakad, ami csak az övé.
Megtagadom, hogy minden – a sátánizmussal egyetértő – lélek egyetlen könyvből tanuljon és fejlessze magát, mert az nem lenne különb, mint a keresztények bibliaolvasó órái. Senki írását nem szólom le, akár sátánista az illető, akár nem, mert minden műből lehet fejlődni és felvenni ezt azt, amit éppen akarsz és a kis mozaikdarabkákat kedved szerint rakosgathatod össze, nem pedig egy csordával vonulva és zokszó nélkül elfogadva annak tanításait, bármilyen ostobaságok vagy ellentmondóak is legyenek azok. Ez a fajta szolgai viselkedésmód roppantmód elítélendő egy valódi Sátánista számára. Az a lényeg, hogy meglegyen a saját „mitológiád”, ezért NEM IS AKAROM, hogy szó szerint kövesd ezt az írást, már ha a kezedbe akad valaha is 😀
Megtagadom azt is, hogy a sátánizmus tanulható, éppúgy elsajátítható, mint mondjuk egy idegen nyelv. Ez természetesen hazugság. Sátánistának csak SZÜLETHETSZ (ez olyan akár egy nemzetiség, hiába költözöl el a föld túlsó felére, akkor is az vagy, aki voltál.), tehát életed első másodpercének kezdetén megkapod a lelkeddel és a személyiségeddel együtt.
A Sötét Láng (Dark or Black Flame – nem keverendő össze egy híres regényfolyam 4. részének címével!) – ahogy én hívom – ott van, hogy benned égjen még tested látszólagos pusztulása ellenére is. A Sötét Láng halhatatlan. Ott van a lelkedben, az elmédben, az agyadban, az egész szervezetedben, teljesen szétterjed benned, anélkül, hogy erőszakkal birtokolna vagy szándékoddal ellentétes célokra kényszerítene. Már itt és most elfelejtheted a kereszténység és a többi hasonszőrű vallás ördögi kísértésről szóló tanításait.
A hittérítés egy Sátánista számára lehetetlen és értelmetlen küldetés. Ha igaz Sátánista vagy, soha nem térítesz, soha nem próbálsz meg senkit se rávenni arra, hogy legyen ő is olyan, mint te. Egy Sátánista elítéli a keresztelés vagy bármilyen avatás bármilyen formáját és lenéző sajnálattal veszi tudomásul az olyan emberek tetteit, akik egy „külső erő által vezérelve” ki akarják vezetni az embereket a „sötétségből”. Ez a „sötétség” számukra szellemi sötétséget jelent, s nem más, mint a „Gonosz” műve. Olyan hihetetlenül ostoba, kétpólusú világ ez, ahol ezek az emberek csak a fehér és fekete színt ismerik, az árnyalatokat viszont nem. Talán nem jöttek rá, hogy léteznek ezek is :), valamint arra sem, hogy semmi se eredendően tökéletes jó vagy gonosz. Jó példa erre a Jin és Jang szimbóluma, amely azt szimbolizálja, hogy mindkét erőben megtalálható a másik erőnek egy darabkája, tehát eleve nem tiszta semmi.
Egy Sátánista nem ismer csak fehéret vagy csak feketét. Mindenki tudja, hogy mi a fehér és mi a fekete. Mindegyik színekből áll össze, csak annyi a különbség, hogy a fehér minden fényt visszaver, a fekete meg elnyel. A CÉL az igazán fontos.
Ebből következik, hogy egy igaz Sátánista nem hisz olyan levegőből kapott hazugságokban, mint a fehér mágia/fekete mágia. Megérti, hogy a MÁGIA maga egy SEMLEGES erő, amely ahhoz szükséges, hogy sokkal nagyobb és eredményesebb célt érjen el vele, amely célt normál esetben és eszközökkel képtelen lenne. Ez az EGO valódi kiteljesítése, a Sátánista LEGFŐBB célja.
A Sátánizmus nemtől, nemzetiségtől, bőrszíntől, rád erőltetett világnézettől függetlenül szólhat emberekhez, bárkihez, de mégsem szól(hat) mindenkihez. Nem kirekesztő abban a tekintetben, hogy nincsenek „kiválasztott” népek, akár a zsidó vallásban, nem számít a külsőd, az iskolai végzettséged, semmi. Ahogy sok vallást, a jobb kéz útját járóknak fel lehet venni, a Sátánizmust semmiképp. A Sátánizmus saját maga talál rá az emberre, mint valami erő, s ő maga is választja ki a számára alkalmas egyént. Akit meg elkerül, az nyilván nem lesz soha Sátánista”